ХРИСТ

Строителна компания

Строителна компания "ХРИСТ - Христодулов и Цоневски" е командитно дружество със 100% частен капитал. Неограничено отговорни съдружници и управители са Васил Христов Христодулов - строителен инжинер-конструктор и Никифор Цочев Цоневски - стрителен инжинер-технолог. Двамата притежават по 42,5% от капитала на дружеството. Собственик на останалите 15% е Златка Ангелова Христодулова, която е ограничено отговорен съдружник. Управлението се осъществява от Васил Христодулов и Никифор Цоневски, които заедно и поотделно представляват дружеството като юридическо лице.

Васил Христов Христодулов е роден през1956 година в гр.Пловдив. През 1975 завършва с пълно отличие и медал Строителният техникум в гр.Пловдив. Продължава образованието си във Висшият Институт по Архитектура и Стоителство (ВИАС) в гр.София. Дипломира се с отличие през 1982 година като строителен инженер специалност "Промишлено и Гражданско Строителство" (ПГС) - констукции. От 1982 до 1991 година работи в Строително Монтажен Комбинат (СМК) Пловдив, Домостроителен комбинат и Централно управление, като минава през различни постове - пом. технически ръководител, технически ръководител, конструктор, н-к конструктивен отдел, ръководител проектанска група, ръководител инжинерно-внедрителско звено. От 1991 година се занимава с частен бизнес. Натиснете тук за да видите дипломата му за више образование

Никифор Цочев Цоневски е роден през 1953 година в гр.Троян. През 1971 година завършва математическа паралелка в гимназията в гр.Троян. Продължава висшето си образование в Ростовският Инжинерно-Строителен Институт (РИСИ) в гр.Ростов на Дон, Русия. Дипломира се с отличие през 1978 година като строителен инжинер, специалност "Производство на строителни конструкции и изделия". От 1978 до 1989 година работи в Домостроителен комбинат Пловдив, като преминава през постовете технолог, н-к цех, главен технолог. От 1989 година се занимава с частен бизнес. Двамата управляват Строителна компания "ХРИСТ" от основаването й през 1992 година. Натиснете тук за да видите дипломата му за више образование

На снимката управителите празнуват 10 годишният юбилей на СК "Христ".